Board

How to download Carrom အြန္လိုင္း Ultimate APK at apktoVi.com

Carrom ဘုတ္အဖြဲ႕အားကစားၿပိဳင္ပြဲ Play မွဘယ္လိုေနသလဲ?
- carrom ဘုတ္အဖြဲ႕ဂိမ္းထဲမွာေလး disc ကိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား: တိုက္စစ္မႉးဘုရင္မႀကီး, Black နဲ႔ White က
- တစ္ဦးသင့္ေလ်ာ္ေသာအေနအထားတင္ထားရန္စတင္မွာဆြဲတိုက္စစ္မႉး
- ပတ္ပတ္လည္ေအာက္ေျခဘက္မွာတစ္ဦးသင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာအရပ္မွာဆြဲ hitter
- ပထမေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစရန္ေအာက္ေျခမွႀကီးမားတဲ့စက္ဝိုင္းေပၚတြင္ထိပုတ္ပါ
- တစ္ခုခ်င္းစီကစားသမားတိုက္စစ္မႉးကိုအသုံးျပဳၿပီးတိုင္းအလွည့္ထဲမွာအိတ္ကပ္ discs ေတြကိုဖို႔ရွိပါတယ္
- 2 ကစားသမားမ်ား၏အဖြဲ႕သည္တူညီေသာဆန႔္က်င္ဘက္လုပ္ရႏိုင္
- အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ပထမဆုံးအေပါင်းတို႔သဒဂၤါးျပား / discs ေတြကို pockets တဲ့သူကအႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္

အြန္လိုင္းဘုတ္အဖြဲ႕ဂိမ္းကစားသင့္အတြက္အေကာင္းဆုံးအေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူေပ်ာ္ေမြ႕ခံရဖို႔အလြန္ႀကီးစြာေသာအခ်ိန္လူသတ္သမားေပ်ာ္စရာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ကပြဲအႏိုင္ရမွႂကြလာေသာအခါအခမဲ့ Carrom ဘုတ္အဖြဲ႕ဂိမ္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေပမယ့္အညီအမွ်စိန္ေခၚမႈမသာျဖစ္ၾကသည္။

How to download Palamedes Tavli APK at apktoVi.com

Play backgammon variants Portes, Plakoto, Fevga against world class AI. Palamedes has won the computer backgammon championship two times (2011, 2015).

Never get bored playing the same game. Palamedes currently supports all Tavli variants (Portes, Plakoto, Fevga). More variants (Backgammon, Nackgammon, HyperGammon, Narde, Takhteh etc) coming soon!
Palamedes AI is based on Artificial Neural Networks trained on millions of self-play games using advanced reinforcement learning techniques.

Features:
-Play against world class AI
-Three backgammon games (Portes, Plakoto, Fevga). More coming soon
-Three difficulty levels (Easy, Normal, Expert)
-Match play
-Manual dice option
-Minimal permissions needed
-Completely free (no ads)
-AI can resign on hopeless positions
-Undo moves
-Statistics

If you are having technical issues or have any questions, we're here to help. Please send us an email to: [email protected]

How to install Afrikan Tähti - lisäjännitystä APK at apktoVi.com

Tämä sovellus tuo nimensä mukaisesti lisäjännitystä pelattaessa perinteistä Afrikan Tähti -lautapeliä. Tätä sovellusta käytetään yhdessä lautapelin kanssa, lautapelin rinnalla.

Kun perinteisellä pelilaudalla pelaaja kääntää tyhjän, hevosenkengän tai rosvon, voi hän halutessaan kokeilla onneaan painamalla vastaavaa kuvaa sovelluksessa.
Ruudulle kääntyy kortti, jossa kerrotaankin mitä sattuu.
Tapahtuma valikoituu sattumanvaraisesti ko. kuvan takana olevien sattumien joukosta.

Esim. Pelaaja kääntää tyhjän ja haluaa hieman lisäjännitystä ja painaa sovelluksen tyhjää kiekkoa. Hänelle käykin hyvä tuuri, kun kortissa lukee: Onnenpäivä! Saat pankista 200 puntaa.

Kun pelaaja on painanut kiekkoa, on hänen toimittava sen mukaisesti. Joskus sieltä saattaa tulla surkeampiakin sattumuksia.

Sovelluksessa on myös noppa. Kadoksissa oleva noppa ei enää estä pelin pelaamista. Tämä noppa ei myöskään sotke kiekkojen paikkaa pelilaudalla tai kaada pelinappuloita mennessään.

Kirjoita lisää sattumia!
Facebook-linkki vie sinut Pelikon sivuille, jonne saa kirjoittaa omia ehdotuksia tyhjistä, hevosenkengistä ja rosvoista kääntyviin kortteihin. Oma sattumasi saattaa päätyä myös sovellukseen. Vain taivas on mielikuvituksen rajana!

Vinkki!
Mikäli sattumissa on pitkäkestoisia tapahtumia, joita ei voi suorittaa loppuun yhdellä pelikierroksella, kannattaa keksiä jokin tapa muistaa mitä pelaaja on tekemässä.

How to download Start Player Selector APK at apktoVi.com

Select a random starting player for board games (2-6 players). Each player puts a finger on the screen, then wait for the timer to run out, and the player who starts the game is shown on the screen. No settings, no ads, it just works.

How to install Sunka APK at apktoVi.com

Sunka (or known as Sungka) is a fun and friendly game from the Philippines. Coming from a family line of board games called Mancala in the Asian countries, this is a Philippines' adaptation of it and is a game that can be enjoyed between friends and families.

In this game, you can outwit your opponent by fainting vulnerable exposures on your side of the tray, stealing all gems from an opponent's pots and craftily ensuring extra turns for yourself. The game's main aim is to take hold of the most gem stones on the board, and place them to your store (big hole to your right).

This game project takes a certain interpreted design for the game - taking place in a rain forest and playing with gem stones. It has a very special characteristic opposed to the traditional Sunka game, whilst also maintaining most of the game features on board. We believe that this design will greatly enhance your experience with the game, whilst also boosting the fun and entertainment value of which the game can offer.


NOTICEABLE FEATURES:
- Single player AI support, ranging difficulties from easy to hard
- Very hard to beat hard AI, recommended for professional Sunka players trying to learn how to make the near-perfect move at the near-perfect time
- Local and online multiplayer support
- Interactive UI graphics
- Visual aid with both numbering and highlighting the moves that you could make
- Specialized thematic game design
- Smooth animated movements of gems in the game
- Customizable settings and features
- High scores recording both the player's history and a player's record statistics (when given the same name)
- Compatible with ALL, if not most, android screen resolutions and screen ratios


DIFFERENCES FROM ORIGINAL GAME:
Please note that the original Sunka game allows both players to simultaneously make their first move. This is not possible with a computer, and much less likely for an AI player since the AI will always win.

We have therefore taken the approach of allowing the selection of taking either the first or second turn for a single player game, and implemented a 'first-come-first-serve' basis for multiplayer games (in which acts similar to simultaneous moves to who goes the fastest).


FAQ(s):
Q: How do you play multiplayer online?
A: Both you and the opponent must both have the same game on your respective android devices. You both must also connect to the same router, of which is used to forward the local ip address and port number so that it can be used by the joining peer.


This game is made for a university project. We are very glad to announce that this game has received high remarks as our very first release to the public! We hope that you will find this game as entertaining as we do, and have fun!
To learn about the rules of Sunka, go to:
http://www.vtaide.com/ASEAN/Philippines/sungka.html

For some historical insights into the game itself, go to:
https://devcomcreatives.wordpress.com/2012/08/15/sungkas-niche-in-philippine-heritage/


================================

Credits for the usage of third-party resources:

Ambient background music:
http://ambient-music.ambient-mixer.com/the-shaman

Sound effects/SFX:
http://www.freesfx.co.uk

How to install Words Friends Cheats APK at apktoVi.com

Need help finding a word in Words With Friends? This app will generate all possible words based on the letters you give it. ALL words that this app generates will work with Words With Friends! This app is also extremely useful with games like Alphabear, Wordfeud, WordWise, WordSmith, Word Pirates, and DroidWords. This is also handy for the new Words With Friends Board Game! Here are the features:

FEATURES
---------------

- Uses the Words With Friends dictionary, so all words generated are accepted!

- Quick word searching displays point values for each word in greatest to least order.

- Just released, a blank tile option, so you can incorporate your blank tiles into making some killer words.

- Options to filter your word search by word length and substrings.

- Called out on a word? You can click on any word to bring up a dictionary definition!

- Word Validator will quickly cross reference a word for you, to see if it is playable in "Words With Friends".

- Improve your vocabulary by looking at definitions for words you never knew existed!

- Can be used for other games (like Scrabble) or just to have fun making anagrams out of words you enter.

- Clean, intuitive user interface.

- Install to SD card option.

- Just added, advanced search options allow you to list words that contain words already on the Word With Friends board or allow you to search for words with a specified word length.

Here's a cool game you can play while playing Bananagrams (or just with Scrabble pieces). This is especially good for kids to increase their vocabulary:

Each player gets 7 tiles and you use the app to find a word out of the 7 tiles you have. Choose a word you don't know the definition for and play it. When the game is over, try to recap all the words you played and their definitions. This is great for vocabulary building!

Check out the screenshots! Please rate if you like this Words With Friends Cheat!

Also, check out my other app, Help With Hanging For Friends if you're interested!

How to download Alisa Makruk APK at apktoVi.com

Alisa is the Strongest Makruk AI on Mobile.

Makruk, or Thai chess, is a board game descended from the 6th-century Indian game of chaturanga or a close relative to chess

According to former world chess champion Vladimir Kramnik, "Makruk Thai is more strategic than international chess

Train with this app everyday will help you reach Grandmaster level.

Because Alisa is the Strongest Mobile Makruk AI in the world!!

Feature
- Replay mode
- Share Button for sharing game via social network or email (online web review)

How to install dinosaur jigsaw puzzles kids APK at apktoVi.com

jigsaw puzzles dinosaur learning games for kids
This game is a puzzle dinosaur suitable for children from the age of 4 years 6 years and up are games that train the brain to relax and children. With great imagination and practice solving puzzle dinosaurs, kids will find a wide variety of different dinosaur fantasy forest lands magnificent addition to this game is not just played a kid. Also can play even adults can play, so this game is suitable for all ages, children and adults of all ages. If that player has to try to be sequenced. It also helps children with brain and imagination. It also helps children to concentrate more on coaching practice I remember coaching skills to bear in solving the puzzle dinosaurs games, our image, our little dinosaur free easy dinosaur games consists of various dinosaur species, a wide variety of colors. For the children enjoy And not scary, and a little cute dinosaur. The eye-catching colors Have the kids to play all 20 pictures can be played anywhere. Play with family To entertain and delight families addition, children also have the brains to learning the game Jigsaw puzzles against the clock that jigsaw puzzle dinosaur can develop brain skills play. easy for children to have fun, not boring and parents can fully advise. And play with the kids, so this game is for fun riddles for kids and are summarized as follows: a game dinosaur puzzles for kids, learning games for little kids, learning games for preschoolers, made for kids, top learning games for kids. , juegos para chicos, suitable for kids.
Come enjoy dinosaur puzzle game today.
Download now to play store.

How to install Gettysburg Cannon Battle USA APK at apktoVi.com

Full 3D Gameplay with hundreds of enemies across 6 levels

Fun physics system with explosions and ragdoll physics.

Upgrade your cannon - Get upgrades, health packs, mortar support and a telescope to help you in battle

Bite sized exciting historical arcade gameplay

Play as either Union or Confederate

Cute Toy Solder style characters.

Don the Blue or the Grey and get ready for Cannon Shooter: Gettysburg. Defend your outpost against waves of oncoming soldiers in this challenging and unique tower defense game.

Rebel Yell
The South has seceded from the Union, and The War Between the States is raging. You're in charge of a high-tech (for the 1860s, that is) fast-loading cannon. Your job is to take out the enemy as they charge Pickett-style over the hills.

The action is spread over five locations: The Mine, Cross Keys, the Harbor, and Fort Sumter. You'll be aiming your cannon at soldiers, other cannons, cavalry*, and boats. With the chaos you'll cause, you just might save the day.

Cannon Shooter: Gettysburg is an unusual tower defense game that features a front-view, 3D perspective. Roll your cannon from left to right, forward and back as you aim and mow down the enemy. Cannon Shooter: Gettysburg uses ragdoll physics and has plenty of explosions. Choose to play as the Union or the Confederacy.

Keep your aim steady and see if the South Shall Rise Again or if the Union Shall Be Preserved. Imagine yourself General E. Lee or Abraham Lincoln, fire you super fun cannon, upgrade to get ammo, a telescope and more in this exciting 3D mobile phone game with console level graphics.

COMING SOON
Online leaderboards and achievements, plus more!

* Only fully trained stunt horses are used in the making of this game

http://www.onteca.com

How to install Backgammon Pro APK at apktoVi.com

Backgammon is one of the games in existence, alongside Go and Chess. It is probably about 5,000 years old and may well have originated in what today is Iraq—previously Mesopotamia. Recent evidence supporting this was found when these very early dice (made of human bones) were discovered in the area.
It's skill and strategy game.

*** Features ***
-- Strong and Smart Backgammon AI
-- 3 Difficulty boards with different dices graphics.
-- Roll and play.
-- Designed for all android versions.
--Daily Bonus and hourly bonus available for users,Also on facebook login user have add extra chips.
--There is fabulous sound effect plus, backgammon is worldwide oldest board game.
--Also Leader board is added for compete to other worldwide player.Google play center is helping to find out top players.
-Tavla board game with special offers avail & Board game with different boot amounts table available.
--User can customize your profile picture / name details etc.Also see statistic for played/won/percentage ration etc.

*** Skills ***
-Improve your skill as well as backgammon playing practice to sharpen your mind.

*** Extra ***
Backgammon Pro is easy and calmly entertaining addictive game. game also known asTavla | ΤΑΒΛΙ | Tavla | ששבש | 十五子棋 | нарды | Gamão | طاولة الزهر.

How to download Ouk Chaktrang (អុកចត្រង្គ) APK at apktoVi.com

The first type of Khmer chess game is known to the Cambodians as Ouk Chaktrang (អុកចត្រង្គ).

The name “Ouk” was believed to come from imitating the sound made between the chessman and the chessboard while checking. As terminology and rule are concerned, the word “Ouk” means check, and it is required to say out loud by the player who checks the enemy King.
The game is also named “Chaktrang” is formal and derived from Indian, Sanskrit Chaturanga (चतुरङ्ग).

Like the international chess, Ouk Chaktrang requires two people to play against each other, but in Cambodia there are always two teams of people participating in the game. This does make every game played even more exciting and entertaining. People, I mean Cambodian men, usually gather to play at a barbershop or Cafe shope for men in their town or village.
The object of Chaktrang is also to checkmate the opponent’s King. In the beginning, who should move first is simply a matter of agreement between the players. However, for the next game, the loser usually has a privilege to move first. If the first game was drawn for some reason, once again the mutual agreement decides for the matter in question.

The second type of Cambodian chess game is Rek, please see the Rek game also.

How to install Makruk - Thai Chess (หมากรุก) APK at apktoVi.com

Makruk (Thai: หมากรุก; rtgs: Mak Ruk;), or Thai chess, is a board game descended from the 6th-century Indian game of chaturanga or a close relative thereof, and therefore related to chess. It is regarded as the most similar living game to this common ancestor of all chess variants.
There are around two million Thais who can play makruk, while 5000 can play chess.
According to former world chess champion Vladimir Kramnik, Makruk Thai is more strategic than international chess. You have to plan your operations with total care since Makruk Thai can be compared to an anticipated endgame of International Chess.

Rules
---------
The Pawn
(called เบี้ย bia, a cowry shell, formerly used for money) Moves and captures like a pawn in international chess, but cannot move two steps on the first move and, therefore, cannot be captured en passant. A pawn that reaches the sixth rank is always promoted to a queen (med).

The Queen
(called เม็ด met), the weakest piece, moves one step in any diagonal direction, like the fers in shatranj, or a cat sword in dai shogi.

The Bishop
(called โคน khon, nobleman or mask) moves one step in any diagonal direction or one step forward, like the silver general in shogi.

The Knight
(called ม้า ma, horse) moves like a knight in Western chess: two steps in one direction and then one step perpendicular to that movement. It jumps over any pieces in the way.

The Rook
(called เรือ ruea, boat) moves like a rook in Western chess: any number of steps horizontally or vertically.

Ang
moves like a king in international chess – one step in any direction. He is allowed to make a Ses (knight jump) at his first move (This special move is no more used in Thailand). The game ends when the king is checkmated.

How to download AI対戦将棋-オンライン対戦と最強AI APK at apktoVi.com

■AI(コンピュータ)と対戦するアプリです!
・AIのレベルは、初心者からプロレベルまで
・対局中、AIが形勢評価!
・スマホの電池消費少ない!
(負荷のかかる思考処理は外部サーバーで実施)

■対人戦もプレイ可能!
・無料で何局でも対戦可能

■マイページから棋譜閲覧!
・戦国武将から動物まで、お好みのアバター設定!

※対局は10分切れ負け
※AI戦は1日3局まで無料
※AI戦では、サーバー上のコンピュータと対戦するため、対戦時はネットワーク接続可能な状態にしてください

■Applivに掲載されました。
http://android.app-liv.jp/001537927/

How to install Thai Chess Duel APK at apktoVi.com

Makruk (หมากรุก) or Thai Chess, is a board game that descended from the 6th-century Indian game of chaturanga or a close relative thereof, and therefore related to chess. It is regarded as the most similar living game to this common ancestor of all chess variants. Makruk is similar to chess played in Cambodia's which called "Ok" or "Ouk Chatrang".
Thai Chess Duel allow player to know how to play Makruk, training and playing with friend or people around the world.

Game Features:
Playing online or same phone or with AI.
Counting rules system.
Adjustable match time or play side.
Changeable chess pieces and board.
In game chat.
Inviting friend to play with.
Support English and Thai languages.

How to download Oware3D APK at apktoVi.com

Oware is a Mancala styled game that is played in West Africa and some parts of Asia. Your goal, as with other Mancala style games is to capture more seeds than your opponent. This version of the game (Oware 3D) features rich HD graphics, exciting game play and online multiplayer (BETA). Enjoy the newest rendition of the oldest ever board game known to man.

Plus it's absolutely free!!
Oware 3D won the 2013 MTN Apps challenge.

Features:
- Single player mode with 3 levels of difficulty
- Local two player mode
- Online Multiplayer (BETA)
- Interactive tutorial
- HD Graphics

How to download 象棋巫师 APK at apktoVi.com

  象棋巫师Android版是一款功能强大的移动平台象棋游戏,与象棋巫师Windows版一样有着超群的棋艺,是手机和平板电脑用户体验中国象棋乐趣的最佳选择。
  象棋巫师Android版开局灵活多变,中残局也具有相当的对弈水平,另有多种难度和让子设置,可增加对弈的趣味性;支持一键分享,通过微博记录精彩对局,同时分享给好友;内置上千盘杀局习题,提供存档、指导等功能,帮助象棋爱好者提高棋艺、体验象棋乐趣。
  象棋巫师Android版内置了竞技场,与象棋巫师Windows版的竞技场同步。竞技场模拟20多种不同水平的对手,适合各种层次的象棋爱好者评价自己的棋艺;采用ELO等级分评级系统,跟众多象棋爱好者一起参与成绩的排名,享受棋艺进步的快乐。

How to download Cluedo Notepad APK at apktoVi.com

Stop wasting paper when you play Cluedo with this new app created to play the game quickly and simplest.

Furthermore, it's an Ads-free app!

Versions available:
- Cluedo 2012
- Cluedo 2015
- Cluedo 2016
- Cluedo: Los Simpson
- Cluedo: Los Simpson Second Edition
- Cluedo: Star Wars
- Cluedo: Harry Potter
- Cluedo: Harry Potter 2016
- Cluedo: The Big Bang Theory
- Cluedo: Game Of Thrones Meereen
- Cluedo: Game Of Thrones The Red Keep
- Detective 3D

Also, it's possible to add custom names to play any Cluedo version, or create your own custom game.

Available in the next languajes:
- English (UK) [default]
- English (USA)
- Spanish
- French
- German
- Italian
- Portuguese

From 2 to 6 players.

How to install Trạng Cờ - Xiangqi, Chinese Chess online APK at apktoVi.com

"Trạng Cờ - co tuong, co up, co the", game về đề tài Cờ tướng, Cờ úp và Cờ thế hay nhất Việt Nam hiện nay.
Game trang co hoàn toàn miễn phí và đầy đủ các tính năng của 1 game cờ tướng online (offline) hay nhất hiện giờ (sảnh cờ)
Với hàng loạt tính năng vượt trội, trangco sẽ mang lại những phút giây thư giãn và không kém phần hấp dẫn
Chơi cờ tướng (co tuong up) với 3 chế độ chơi (co tuong online, cotuong offline)
- Game cờ tướng online 2 người chơi (ky vuong)
- Game cờ úp online (co up online)
- Giải cờ thế online và offline (ky chien)
- Bảng xếp hạng cập nhật liên tục có hệ thống ELO theo chuẩn hiện nay (bigkool)
Cùng hàng loạt tính năng và sự kiện nổi bật:
- Đăng nhập thưởng vàng (co tuong zing, zingplay)
- Chơi minigame nhận quân cờ tướng và nhiều phần thưởng giá trị (xiangqi)
- Chiêu quân nhận thưởng cực lớn (cotuong free)
================================================
THÔNG TIN LIÊN LẠC
================================================
Trạng Cờ là một sản phẩm của iNGAME
Homepage: wwww.trangco.vn
Fanpage: www.facebook.com/trangco.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/TrangCo/
Hotline: 19001588 nhánh 2

How to install Hex: A Connection Game APK at apktoVi.com


“If black is ocean and white is land, and you connect side to side, one cannot pass through the other…"
A Beautiful Mind. Dir. Ron Howard. Universal Pictures, 2001.

The game of Hex was first invented in 1942 by Piet Hein, a Danish mathematician. In 1948 an American mathematician John Nash, the winner of the Nobel Prize in Economics, re-invented the game, which became popular among the students at Princeton.

Hex is a two-player connection game. The rules are stunningly simple, this game can be learned in less than a minute. Each player has an allocated color, usually red or blue. Players take turns coloring a single empty cell within the overall playing board with their colors. The goal for each player is to form a connected path of those cells linking sides of the board marked by their colors. The first player to complete the connection wins the game.

The game is very easy to start, but hard to master. Try to win against the computer engine provided by this app. If you do not like your last move(s), feel free to use the undo button. Using settings increase complexity level, enable swap rule, allow the computer to make first move (with or without swap rule). If you want to learn the best moves try the hint button.

Swap rule: Since in Hex the first player has a distinct advantage, the swap rule can be used for fairness. This rule gives the second player an option to switch positions with the first player after the first player makes the first move. Thus the first player is forced to choose a first move that will not give a definite win.

Please share your feedback, especially if you have found issues or can win easily. Make sure to try all levels including Expert.

Credits:
Current computer engine of this app is based on implementation by Lutz Tautenhahn.
The Expert level is based on Project Benzene implementation of the award winning MoHex engine.

More information about Hex can be found at:

- Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hex_(board_game%29

- Hex Wiki: http://hexwiki.amecy.com

- Hex Strategy: http://hexwiki.amecy.com/index.php/Strategy

If you prefer to play Hex with a friend, we recommend using two players mode.

Have fun!

How to download Ludo Cast APK at apktoVi.com

Ludo Game is NOW on Chromecast!!!

Roll your dice, move your plane and win the game.

Multiple people battle with AI supported.

How to install Bingo Journey APK at apktoVi.com

Bingo Journey is the bingo game where you can win the most! Compete with players from around the world in special rooms designed like different countries and much fun. The high quality images and animation will make you feel like you’re really there!
* When you play Bingo Journey we will give you 500 cashes & 50 powerups to start out.
* Every day you log in you will get a bonus gift of 180+ cashes – you don’t want to miss a day!
* Play against real people in real time.
* Compete with rivals from all over the world in Bingo Journey.
* Play in 20+ different Bingo game rooms. We will be rolling out more rooms all the time!
* Each room has it’s own kind of scenery… so playing Bingo Journey is a way of traveling!
* 7 types of power-ups let you get rewards and have a higher chance of winning Bingo games.
* Every room has 12 special collectible items for you to discover. Collect them all to win a big prize!

Bingo Journey contains optional in-app purchases. This product is designed for people 21 years of age or older and is for entertainment purposes only. Practicing and succeeding in social games does not mean that you will succeed in real money gambling in the future.
The game does not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or rewards.

How to download Suddo APK at apktoVi.com

A Sudoku based game for one or two players

Use fiendish tactics in the Two Player game to beat your opponent into submission!

Beat the clock by racing through the solo version

As in Sudoku , the object of the game is to place numbers in cells so that the same number does not appear more than once in any row, column or 3x3 square.

Solo Game
Drag numbers from the bottom line into each of the colored squares, either filling one complete colored square at a time (Easier) or putting one number in each square in turn - Blue, Yellow, Green, Red, Blue etc (Harder). Numbers can be dragged back to their place in the bottom line if they need to be changed. Try timing how quickly you can complete it.

Two Player game
If this is your first two player game you need to REGISTER so that other players can find you. When you want to play, LOGIN and then in the SELECT ROOM screen either:
select CREATE ROOM and wait for another player to join you for a game
or
select JOIN A ROOM and click on one of the rooms listed to play with someone already online
or
select FRIENDS AVAILABLE to send a sms message to invite a contact to play.

The player who created the room fills the Blue and Green squares and the second player fills the Yellow and Red squares, each taking turns to either drag a number from the bottom row to their target cell, or to drag a number back to the bottom line if they need to.

The objective is to complete the allocated squares before the other player completes theirs. This can be done either by concentrating on filling your own squares or by making it difficult for your opponent to fill theirs.

Points are scored by placing one number in a square (5 points), two numbers in the same row or column (10 points) or three numbers in a row or column (25 points) and for completing a 3x3 square (100 points).

The game ends when one player wins by completing their second 3x3 square or when one player concedes defeat or goes offline.

How to download Mancala APK at apktoVi.com

The board has 12 pits on each side and two big pits for each player. The objective is to capture more seeds than your opponent does

How to download Drink or Doom: Drinking Game For Adults APK at apktoVi.com

Drink or Doom is a drinking game placed in a comic book setting. Gather your friends (up to 12 players), get some beer, whiskey, shots, absinthe, gasoline or whatever you usually drink and start the night with a blast. Drink or doom is played without cards or props.

The game has around 50 challenges that include mild violence, nudity (so choose wisely who you play with), stupidity, public shame, destroying your reputation, "I wish I've never done that" and other fun activities. If you're feeling extra creative you can put up to 500 custom challenges in the game. So "kiss a dog", "put a finger in it" and other specific challenges will have to be entered manually (don't worry it only takes 10 seconds).

Your choices will affect your night, we won't make you do anything you don't want to.

How to play:

0. Press game icon to start it
1. Choose your character and enter your name
2. Start the game
3. Commence Super Awesome Fun times!!!
4. Wake up, sober up
5. Wait for the next weekend to do it all over again.


O
/I\ - This is you before Drink or Doom
I
/\


>-----------O - This is you after Drink or Doom (yes you lost both arms and you grew few inches)

How to install Kill Team Manager APK at apktoVi.com

This application helps you create and manage your kill teams for the Warhammer 40000 skirmish game : Kill Team.

Easily add members, change your weapons, select your specialists.
Print a personalised pdf containing all your characteristic, aptitudes and all necessary points to play Kill Team for your own team.

With Kill Team Manager, you are ready to play within 5 minutes. No more long team preparations and handwritten datacards.

Kill Team Manager is totally free. It is made by players, for players.

How to download 9hua baccarat analyzer - bet win สูตร บา คา ร่า APK at apktoVi.com

สูตรบาคาร่า นายหัวไพลิน เหมาะกับ ขอนไพ่ แบบไหน ?
เทคนิคชนะบาคาร่าโดยนายหัว

คำสอน จากนายหัว : สูตรบาคาร่าที่ดีที่สุดที่ผมรู้จัก – CASINO GURU
... คำสอน จากนายหัว : สูตรบาคาร่าที่ดีที่สุดที่ผมรู้จัก. ผมว่าสูตรใดๆก็ได้ครับให้ชนะเกมส์บาคา ร่าได้ก็พอ ที่ผมทำสูตรมาแจกก็ไม่เคยเอาของตัวเองไปเทียบกับใคร ...


สำหรับคนที่ไม่มีใช้ เอาไปเลยฟรีๆ
แจกฟรีสูตรออโต้ สูตรนายหัว ของปี 2019
* ใช้งานฟรีเต็มระบบ
* ไม่ต้องเติมเครดิต
* ไม่ต้องเปิดยูสเซอร์
* เล่นกับเอเย่นไหนก็ได้
--------------------
* Real-Time Live Score
* Real-Time Card
* Real-Time 9hua
แจกคือแจกไม่น้ำลายเอาไปเลยฟรีๆคำเตือน
การพนันเล่นได้ ต้องมีสติ พิจารณาให้รอบครอบว่าเรากำลังเสี่ยงจะโดนโกงหรือไม่ ถ้ามันไม่ชอบมาพากล ก็ให้รีบถอยห่างไปให้ไกล เพราะการพิสูจน์ว่าเค้าโกงก็มีอันตรายต่อตนเอง การถูกเค้าโกงก็อันตรายต่อฐานะทางการเงิน ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะทำสิ่งใดๆ

How to install Find the Ball XD APK at apktoVi.com

THE ORIGINAL FIND THE BALL
Fast, Funny and the First ;)

█░░░░░░░░ 1% Low Battery Consumption

=========
GAMEPLAY
=========

+ Press play
+ One Tap on Cup
+ Smile :D

Did you find the easter egg?

Thanks to everyone for feedback ;)

---
Accept No Imitations!


Tags: thimblerig, shell game, cups and balls.

How to download 3D Parqués Lite APK at apktoVi.com

NOW FREE!

A board game based on the most traditional of all games in Colombia, the Parqués, derived from Old Parchisi, Chaupar or Chaupat from India. Known also as Parchis, Parchessi or Ludo.

In this fun version, can play from 2 to 6 players on the same device with either a board of 4 or 6 places, by turns, rolling the dices with realistic physics until obtain pairs, the first to reach the finish line with all 4 pawns, chips or tokens will be the winner.

¡Be careful! In the way you may find any of your opponents sending some of your chips back to the start, and there are few safe places where you will be saved. Players can pause and resume the game at any time, the current game is saved until you decide to start a new one.

You can customize the background of the game to change your game environment.
You can customize the rules of the game to activate features of specific versions.

CPU Opponents, you can play against smart AI players, no more intelligent than you but a little hard to beat them. You can play with more than one CPU opponent in the same game.

Now you don’t have to travel with game boards, chips, dices, and all this stuff, you only need your Tablet or your Smartphone. This game is perfect for family or friends fun.

How to install 81Dojo (World Online Shogi) APK at apktoVi.com

This app is a mobile version of the desktop web browser oriented online shogi site "81Dojo" (http://81dojo.com) under the patronage of the Japan Shogi Association.
81Dojo is characterized by its unique and advanced functionalities such as the post-game analysis support, very real playing environment including professional byoyomi voice, and the internationalization. Most of those functionalities are copied to this mobile app. 81Dojo stays with you all the time, while you take it with your mobile to anywhere you go to. Why not take a little break and enjoy some short games at 81Dojo?

(81Dojo is completely free of charge, free download and free playing.)

[Note]
1. If you are not familiar with 81Dojo yet, it is recommended that you first try the web browser version and get used to its unique features and functionalities, before using this mobile app.
2. User account registration can be done via 81Dojo website. (Non-registered users can login with guest account as well.)
3. Any comments, wishes, bug reports to [email protected] would be appreciated. We keep improving the app quality. We would also appreciate your sending ratings and reviews if you find this app satisfactory.

[Disclaimer]
1. 81Dojo has the full responsibility in the development and distribution of this app. The supporting bodies and cooperative bodies of the desktop computer oriented site "81Dojo" will not be liable to any matters related to this app.
2. In no event shall 81Dojo be legally liable to the user for any matters arising out of using this app.

How to install Chess Endgame Training APK at apktoVi.com

Practice a variety of well organized endgames. From the most elementary to the most complex, you can practice until you master all the engame types.
The application organizes the positions in basics (queen, a rook, two rooks), pawns, bishops, knights, rooks and queen. For each type it provides multiple positions to practice.
Do you resist the endings with two bishops, or pawns ...? Now you can practice those endings that are more difficult to master them all forever.
It includes 3384 positions organized into 8 categories and 129 subcategories, so you can easily find the type of endgame you want to practice.
Play against the syzygy tablebases or against the stockfish engine - when there are more than 7 pieces.
The application records your personal record in each position. It also allows you to solve each position automatically and review the movements once completed.
It includes challenges of mate and also of draw, for both white and black.

How to install Ludo Play APK at apktoVi.com

Download Best LUDO game 2017 for FREE!!

Welcome to Indian Ludo Play : Get ready to play ludo!

Ludo Play is a classic board game which is played between friends,family and kids.

Ludo game traces its line back to 6th century India. Ludo is derived from the game Ludo parchisi. Ludo games is also very similar to Spanish board game called Parchis game.

Ludo game has stayed popular throughout the ages.So, get ready and travel back to old days rule the ludo game.

How to play :

- The game includes four players red, blue, green, yellow.

- Each player have four tokens, player have to take full turn of board to make it to finish line.

- Whoever gets all 4 tokens to the finish line first is the winner.

Ludo Star includes :

1. Classic ludo design with wooden or white board

2. Multiplayer in the same device (up to 4 player)

3. Variety of rules to meet your own taste of gaming experience

4. Play against Computer and win the battle.

5. Real Dice: you can play like real dice.

6. Attractive graphic quality.

Download this new ludo board game now and have a good time with "LUDO PLAY".

Snack And Ladder Game :

Another game similar in structure is Snack and Ladder Game.

In this game, you will have to roll down the dice, in order to move to different positions on the board, wherein on the journey to the destination, you will be pulled down by snakes and raised to a higher position by a ladder.

Hope you all loved it! Let us know your suggestions/feedbacks, we will always happy to hear from you!

How to install Ludo Master Game Offline APK at apktoVi.com

Feature :

VS Computer
VS Friends
Player VS Player

Ludo Game Offline is kind of ludo but offline mode.
You dont' have to go looking for friends to play Ludo.
Just start with anyone on Ludo.The game is played between 2 to 6 players and you have the option of playing the game against your friends and vs computer match.
Ludo game is an interesting game in which you can play with your friends and with computer intelligence.
The game includes four players red, blue, green, yellow, purple, and brown

Funy Simple Game.
Ludo is board game played with family, friends & kids.
Ludo Game is Download for Free!
Ludo is The Dice Game is depend on Luck
Ludo is a king of board game.
Ludo is a mind game.
Ludo is one type of puzzle game.
Ludo game is played all ages people like kids , young and old man game.
Ludo is also known as Pachisi, and is very similar to a Spanish board game.

Get Play & Share Fun Momment.

How to download Russian CheckersTwo Free APK at apktoVi.com

Russian Checkers - addictive puzzle game for you and your children.
- Very strong and quick artificial intelligence.
- 8 levels of difficulty from beginner to grandmaster.
- There is a statistics played.
- Display player experience.
- Realistic graphics.
- Soundtrack moves.
-Choice of interface Russian or English.
- Indication of time and moves the indicator estimates the current position.
- The moves are performed automatically, one-touch, if there is a single course of checkers.
- There is a base of the most famous debuts.
The game will develop your intelligence,allow to pass the time and leave a good impression.

Checkers function on the network appear soon.

How to download Shogi Wars APK at apktoVi.com

History of the fastest and the most furious entertaining Shogi begins here!
Shogi Wars, officially approved by Japan Shogi Association, is a completely new type of Shogi app with fancy performance, fantastic graphics and the world-class AI.
This app defies the common wisdom that Shogi is only meant for certain experts, allowing everyone from a novice to an expert to enjoy speedy match-ups online with different time controls: 10MIN, 3MIN, and 10SEC.
The app also provides offline match-ups with computers. And with the rank (dan/kyu) of Shogi Wars, players can apply for Menjo (dan diploma: from 6 dan to 5 kyu) that is also officially approved by Japan Shogi Association.
So come and experience a high realistic sensation of Shogi.

■Charge
free to 3 battle a day
free to play for 30 days/¥500

■Language
Japanese
English

■Shogi Wars official twitter account
@warsminamin
https://twitter.com/warsminamin

■Inquiry
https://support.heroz.jp/shogi_wars/Contact/

How to install Jolly Battle APK at apktoVi.com

This is not a fight to the death, but a fight for the tastiest pie! It's a challenge for those hardened in battles with lollipops and candies. A favourite board game of many a parent, is now available in a completely new version for children. Don’t panic under fire, as many sweets and delicious cakes await instead of a navy fleet, caramel instead of cannonballs.

Develop your own strategy and don’t give your opponents a shot at livin’ the dolce vita! Gather a team of friends, and get an unforgettable battle of cakes underway! For the very bravest player, battles against AI players are available, with different levels of difficulty (you can always call your mom or dad for help!).

Game Features
???? Sweet setting
???? Lovable animated characters
???? Exciting battle
???? Plenty of achievements

Game Rules
Jolly Battle is played using the rules of the classic board game. The players do battle with a fleet of funny animated cakes. Firepower is brought to bear through caramel bombs, which zero in on the cakes that the players take aim at. Players take turns to attack. So choose where to place your fighting cakes and try to ‘chow down’ on the enemy fleet faster than the enemy can devour yours!

How to install Dice With Buddies™ APK at apktoVi.com

Dice mania is a full-blown epidemic and the game just got BETTER! Find out for yourself why everyone's getting hooked on this addictive dice game.

You can play with friends, family, or random opponents--whether they're sitting next to you or thousands of miles away! With our BRAND NEW Custom Dice, improved interface, Biggest Winner event and PREMIUM tournaments, playing has never been easier or more exciting!

===Key Highlights===
• Defeat a new Dice Master each day to win Bonus Rolls, score Custom Dice and test your skills!
• Personalize your experience with CUSTOM DICE!
• New PREMIUM TOURNAMENTS available now!
• Exhilarating multiplayer dice game similar to Hasbro, Inc.’s YAHTZEE® dice game
• Thrilling tournaments happening every day
• Play the in-game scratchers to win bonus rolls
• Challenge friends and family through Facebook or find a random opponent
• Use in-game chat to talk with and heckle your opponents
• Activate a bonus roll to get an extra boost right when you need it
• Play from the same account on any Android tablet or phone!

Occasionally we will send you emails when your buddies are waiting for you to play a turn or if we have special announcements for our fans!

How to download Backgammon APK at apktoVi.com

★ Top Developer (awarded 2013) ★
Same as our "Backgammon Free", but no Ads.

Backgammon is a game of skill and strategy; one of the world's classic parlour board games, played for recreation and gambling. Like Mahjong, Backgammon is played in social groups in coffee houses and bars. Historically, variants of this game are believed to have originated in Egypt over 3000 years ago, from where it was adopted by the Romans and then later travelled to India. It also spread to East Asia, but was largely replaced by Xiangqi (Chinese chess). It is now very popular in the West.

Featuring:
-- Strong Backgammon AI
-- 5 Difficulty levels
-- Full match play + Doubling Cube & Crawford rule options
-- 6 Boards and 4 Piece Sets
-- Single Player vs Computer or local 2 Player
-- Hint & Stats
-- Random Dice generator or Manual Dice input
-- Designed for both Tablet and Phone

*Does the Backgammon engine cheat? See "CPU Strategy" page + Manual Dice option (use real-world dice) to prove to yourself that it doesn't*

How to install Backgammon NJ for Android APK at apktoVi.com

● Google Play Games -- Play online in real-time, chat, invite friends, auto-match with random players
● Versatile -- Play offline vs. computer or against a friend in 2-player mode
● Customizable -- More options than any other backgammon app

Play & learn backgammon at skill levels ranging from beginner to world-class! This app is designed for both Android phones & tablets.

Backgammon NJ for Android is a full-featured game which uses an advanced, neural network-based, artificial intelligence. Play against a computer AI, against another person in 2-player mode on one device, or online against friends & others. Using Tutor Mode & Hints, Backgammon NJ for Android can show you how to improve your game!

Discriminating players will appreciate how well the AI plays. It uses a neural network trained on millions of positions, a bearoff database, & a match equity table to achieve strong gameplay that will challenge even expert players.

IS THIS GAME RIGHT FOR YOU?
This game is best for people:
• Who recognize the strength of neural network backgammon bots
• Who want to improve their game by playing against a world-class level AI
• Who are willing to use in-depth, technical features included in the game to prove that it is honest (http://www.njsoftware.com/note.html)
• Who won't expect to win consistently on the higher skill levels

FEATURES
• Neural network-based AI
• 2 game types: Standard or Nackgammon
• 4 skill levels: Easy, Medium, Hard, Expert
• Mersenne Twister algorithm for random number generation
• Doubling cube
• Single games or match play up to 25 pts
• Crawford rule for match play
• 1-player mode vs. computer
• 2-player mode on one device
• Google Play Games: Play real-time online matches with friends & other players
• Chat with your online opponent
• Online Elo leaderboard
• Block list for auto-match
• User-friendly, tap-to-move interface
• Highlighted checker movement options
• Hint & Undo
• Learn with Status Meter & Tutor Mode
• Game & dice stats, including Elo rating & ER
• Match info: GnuBG ID, win chances, equity, top 10 moves, & cube decisions
• Email match files
• Practice mode with unlimited undo (1-player vs. computer)
• Manual match recording mode with unlimited undo & speed mode option
• Options to reverse board direction, resign, use one-tap moves, auto bearoff, auto finish, use Jacoby rule, & much more
• Match analysis (in-app purchase): Analyze past match files, view moves & errors for match, step through match, jump to position, play from position, save match files permanently

IMPORTANT
If you're having issues:
• Make sure a task killer isn't killing BGNJ processes.
• Run BGNJ from main memory, not from memory card.
• We can't respond to crash reports submitted through Android OS. Contact us directly: http://contact.njsoftware.com

How to install Galaxy Trucker APK at apktoVi.com

Galaxy Trucker Wanted!
The award-winning adaptation of Vlaada Chvátil’s award-winning board game. Build space ships, dodge meteors, and fight off bad guys, all in a quest to be the trucker with the most cosmic credits at the end of the game.


“This is one hell of a good game” – Pocket Tactics, rated 5/5
“They hit it out of the park” – BoardGameGeek, rated 5/5
“Hands-down the best adaptation of a board game to the digital format yet seen” – Pocket Gamer

Features:
● Official adaptation of a space-faring classic
● Family-friendly gameplay accessible to all ages
● Build your own spaceship from different tiles
● Local multiplayer on the same device
● Compete online and play multiple games at the same time
● Go frantic in real-time mode, or slow things down in turn-based mode
● A campaign, special ship parts and more exclusive to this digital version!

Can you build a space ship from sewer pipes? Are you willing to face meteors, pirates, and smugglers? Can you fly a five-engine ship after four engines have been destroyed? Then you are our kind of trucker!

We offer good pay, a xenologically diverse crew, and a dynamic work environment. Bonuses paid for prompt delivery.
Sign up to be a galaxy trucker today!

Vlaada Chvátil returns to his computer-gaming roots after creating many successful board games including Mage Knight, Through the Ages, Dungeon Lords, Space Alert, and Galaxy Trucker.

Visit us at: czechgames.com galaxytrucker.com

On Facebook: facebook.com/CzechGames

On Twitter: twitter.com/czechgames, twitter.com/GTruckerapp

Questions, comments, enthusiastic cheers?

How to download Chess APK at apktoVi.com

★ Top Developer (awarded 2013) ★

Same as our "Chess Free", but with no Ads and with extra 5 Chess boards!

"Chess" is currently the highest ranked paid chess on Android (at time of writing), from the paid chess programs listed.

Featuring:

-- 12 play levels (Novice->Expert)
This uses intelligent weakening for lower levels. Good for beginners.

-- Casual and Pro modes (NEW!)

Two different play modes allow you to choose how much help the game gives you, and stats are kept separate for both.

-- Uses Treebeard Chess engine
(as used in Microsoft's MSN Chess). This has a unique ""human-like"" style.

-- Chess Tutor
This option shows a recommended piece to move. This will help you think about how you should play without telling you exactly what move to make. This is good for developing chess skill while also helping you avoid simple mistakes.

-- ""Show CPU Thinking"" option for level 3+
A unique feature, great for learning chess. This shows which moves the AI is considering.

-- Chess Stats, Timers, Hints and Handicaps
Track your career history against each level and improve your rating

-- Achievements, Leaderboards and Cloud save for stats! (NEW!)
Available when logging in with your Google+ account

-- Provides ELO Rating based on your results against CPU in Pro Mode (NEW!)

-- 2 player hot-seat and online
Play against your friends!

-- 13 Chess Boards and 7 Chess Piece Sets

-- Review game mode
Step back through your game and see how you won!

-- Load/Save game files & PGN Export

-- Designed for both Tablet and Phone
Landscape mode available for tablets. (NEW!)


Download the best Chess for Android now!

How to download Mille Bornes - The Classic French Card Game APK at apktoVi.com

Hop in your car, select your character, and hit the road! The goal is simple in this classic racing card game: be the first to reach your destination! Play with up to three friends on the same device, or test your driving skill against the AI! Select different maps, play in either portrait or landscape mode, and be the first to cross the line! 

BE THE FASTEST - BUT BEWARE OF YOUR FRIENDS
Take care because your friends aren't likely to let you drive peacefully: Flat Tire, Accident, or simply running Out of Gas are the types of calamaties that might complicate your journey. But don't let it stop you from becoming a driving ace! In the Countryside map, if you happen to fall too far behind the other drivers, do not hesitate to take a few shortcuts to close the gap... or even ask for help from the fairy that might allow you to take two turns! Many special and powerful powers are accessible during your journey but be careful you can bump into events which may slow down your race.

PLAY AGAINST YOUR FRIENDS OR THE AI
Challenging your friends to a race is exciting, but you can take a break and work on improving your driving skills whenever you want by facing the AI. The game has two distinct AI levels, so that when you feel like you're ready to face some new challenges, you can increase the difficulty of the AI you're playing against. That way, you'll always be ahead and ready to hit the road with your friends when the time comes!

BECOME THE BEST DRIVER TO UNLOCK ACHIEVEMENTS
Find over 20 achievements in the game, so that the more you play, and the more you drive, the more of an expert you will become! You can also choose between three different maps to discover new landscapes and surprises spice up your games. Fill up your tanks, adjust your mirrors, and jump behind the wheel in Mille Bornes: the racing card game!

FEATURES:
• Up to 4 players with pass and play mode
• Play against the AI
• 3 maps to discover:
- classic map based on the original board game
- countryside map to discover all new and exclusive powers: play twice, double your distance, take shortcuts and then cut towards to the oceanic coast!
- desert map to unlock with your Asmodee account
• Over 20 achievements!
• Choose between several cars and characters
• Play in portrait or landscape mode!
• Languages available: English, French, Italian, German and Spanish

How to download Through the Ages APK at apktoVi.com

The official adaptation of Vlaada Chvátil’s strategy classic, the second best board game ever according to Board Game Geek website.

“If you are looking for civ game, this is the game! This is one of the best games of all time.” – Tom Vasel from Dice Tower

“Through the Ages is simply phenomenal.” – Drew Massey from GFB Robot

This is your chance to make history: You begin with a small tribe. As you expand your farms and mines, you lay the groundwork for technological advancements, better governments, and grand wonders. Your military might supports your political skill as you guide your civilization to greatness.

OVERVIEW:
● One of the greatest board games of all time.
● Hundreds of cards to build a mighty civilization.
● Explore the many paths to victory.
● Manage your resources carefully.

FEATURES:
● Learn the game rules with a funny and engaging tutorial.
● Compete with your friends online or on the same device.
● Defeat clever computer opponents of various skill levels.
● Play with the original board game rules or a streamlined digital version.
● Enjoy single-player Challenges requiring different strategies.

Czech Games Edition has produced over 20 board games and expansions, including many award-winning titles for enthusiastic players. Alchemists, Dungeon Lords, Tzolk'in to name just a few. We expanded into the realm of digital board games with Galaxy Trucker and now with the Through the Ages adaptation.

How to download Sentinels of the Multiverse APK at apktoVi.com

===============================

“This is a must have addition to your digital board game collection.” - Bradley Cummings, BoardGameGeek.com

“Sentinels of the Multiverse is another great adaptation that continues to bridge the divide between tabletop and tablet screen.” - Rob Thomas, 148Apps.com

“Whether you’re a fan of tabletop gaming or not, this game has a lot to offer.” - Conor Lorenz, Gizorama.com

“The quality of the app is phenomenal, the production is beautiful, it’s just a lot of fun - Definitely worth $10!” - Duke of Dice Podcast

===============================

Calling all Sentinels! Do you have what it takes to defend the Multiverse? Compose a team of comic book heroes, each with their own playstyles, backstories, and grudges. Pit them against a variety of maniacal and formidable villains. Defeat your enemies and save the Multiverse!

Sentinels of the Multiverse is the award-winning game in which players join forces as heroes to combat a dastardly villain in a dynamic environment.

The digital version of SotM plays like a comic book come to life! Control an entire team of heroes in single player, or head online and join heroes from around the globe in multiplayer. This is cooperative card-battle like you’ve never played before!

The rules of the game are deceptively simple: Play a Card, Use a Power, and Draw a Card. What makes SotM unique is that each card has special abilities that can create powerful combos or even change the rules of the game!

This digital version includes all content from the SotM core game:
• 10 Heroes: Absolute Zero, Bunker, Fanatic, Haka, Legacy, Ra, Tachyon, Tempest, The Visionary, & The Wraith
• 4 Villains: Baron Blade, Citizen Dawn, Grand Warlord Voss, & Omnitron
• 4 Environments: Insula Primalis, Megalopolis, Ruins of Atlantis, & Wagner Mars Base

It also includes several unlockable variant cards:
• Variant heroes with alternate powers and backstory
• Variant villains bring an all new twist on the battle
• All are unlockable via secret Sentinels storyline-based challenges!

Expansion packs are available via In App Purchase:
• Season Pass 1 includes the first 4 expansions and 3 mini-packs. Save money and get all the content!
• Mini-Packs 1-3 each contain a hero, a villain, and an environment.
• Rook City, Infernal Relics, Shattered Timelines, and Wrath of the Cosmos each contain 2 heroes, 4 villains, and 2 environments.
• Season Pass 2 includes the final 3 mega-expansions and 2 mini-packs as they become available.
• Vengeance contains 5 heroes, 5 team villains, and 2 environments.
• Villains of the Multiverse contains 10 team villains and 4 environments.
• Unlock more variants for expansion pack content!

Every rule & interaction in the game has been carefully adapted and thoroughly tested by expert Sentinels players, as well as the designer himself. If you’re wondering how a certain situation works in SotM, this game is the ultimate rules lawyer!

Features:
• Original music brings the Multiverse to life like you’ve never heard before. Rock out to the official Sentinels Theme Song, ambient tracks for each environment, and ending themes for each villain.
• Beautifully rendered environment backdrops put you right in the action.
• Brand new artwork for every Hero and Villain in the game, created by SotM artist Adam Rebottaro himself.
• Over 9,000 different potential battles to choose from.
• Play a solo game with 3 to 5 heroes or pass & play with your friends.
• Cross-platform online multiplayer with friends and others from around the world.

SotM is compatible with Android devices with NEON CPU support. Older devices with Tegra 2 CPUs are not compatible. The recommended minimum amount of device RAM is 1 GB.

Sentinels of The Multiverse: The Video Game is an officially licensed product of “Sentinels of the Multiverse®” from Greater Than Games LLC.

For more information on SotM, check out SentinelsDigital.com

How to install Isle of Skye: The Tactical Board Game APK at apktoVi.com

SET YOUR PRICES, BUY, SELL, BUILD, AND MAKE CHOICES BECAUSE ONLY ONE CLAN CHIEFTAIN WILL WIN

Five clans are fighting to rule over the Isle of Skye. Only the chieftain who develops the best clan territory and trades wisely will be king!

When leaving your castle, build up the Isle of Skye by adding green hills, perfect beaches and mountain ranges. Raise livestock, produce precious whisky, build forts and ships... Expand your territory tile by tile, pay to keep hold of your tiles or sell them to an opponent for the price you've set... Tile price setting, purchases, sales, and structures are the key to becoming the ruler of the Isle of Skye!

Every game is different and will see you developing different strategies and tactics! With changeability and easy to learn rules, Isle of Skye is the perfect game for all types of players.

Features:
• Both simple and tactical game mechanics, adapted from the award-winning Isle of Skye: From Chieftain to King board game by Andreas Pelikan & Alexander Pfister
• 1 to 5 players
• Play in single-player with challenging computer opponents, against your friends in local multiplayer, or face clans from all over the world in online mode!
• Choice of objectives: Select 4 of 16 different objectives for a unique gameplay that changes every time
• Learn the rules with our Interactive tutorial or even watch games of the top players on your device!
• Take your time in asynchronous game mode with push notifications and never miss a turn.
• See fabulous illustrations by Klemens Franz, which make for a true Scottish atmosphere!

Awards for the original board game
• 2016 UK Games Expo Best Boardgame Winner
• 2016 Tric Trac Nominee
• 2016 Kennerspiel des Jahres Winner
• 2016 Kennerspiel des Jahres Nominee
• 2016 International Gamers Award - General Strategy: Multi-player Nominee
• 2015 Meeples' Choice Nominee
• 2015 Jocul Anului în România Beginners Finalist
• 2015 Golden Geek Board Game of the Year Nominee
• 2015 Golden Geek Best Strategy Board Game Nominee
• 2015 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
• 2015 Cardboard Republic Architect Laurel Nominee


Available languages: French, English, German, Spanish, Japanese, Korean, Russian, Chinese, Italian.To find more information about Asmodee Digital, please go to http://www.asmodee-digital.com/

Having an issue? Looking for support? Please contact us: https://asmodee.helpshift.com/

Find all the latest news for Isle of Skye on Facebook, Instagram, Twitter and Youtube!

Facebook: https://www.facebook.com/asmodeedigital/
Twitter: https://twitter.com/asmodeedigital
Instagram: https://www.instagram.com/asmodeedigital/
YouTube: https://www.youtube.com/asmodeedigital

How to download Classic Sudoku PRO(No Ads) APK at apktoVi.com

Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle game. The objective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the grid contains all of the digits from 1 to 9.
The sudoku logic puzzle is completely free and no advertisement is used.
This innovative sudoku free game has several best features like game time and history.
The game has two game play style- Classic and Unlimited. Classic mode contains 1000 unique puzzle of four difficulty levels. Unlimited game style support three different game modes:
1. a 6x6 game field with 2x3 subsections
2. a 9x9 game field with 3x3 subsections
3. a 12x12 game field with 3x4 subsections

For each game mode there are four different difficulty levels, that are not measured by the number of set values but rather by the solving strategies needed to solve the game.

The game designed under GNU General Public License.
Website:http://www.techmasterplus.com

How to download 1,2,3 Celebrity : Times Up APK at apktoVi.com

Play with your friends or your family !
Talk and mimic!
Guess the names !

1,2,3 Celebrity brings back the Celebrities game on your phone !
Prepare yourself for tons of fun with your friends.

1,2,3 Celebrity (also known as Celebrities, Hat Game or Lunchbox game) is a party game similar to Heads Up, where teams play against each other to guess as many celebrity names as possible before time runs out.

1,2,3 Celebrity is a word & trivia game. You play in the same way you can play Charades or Heads Up, but in 3 rounds.

FIRST ROUND - SAY, SAY, SAY : You can say all you want to get the teammate(s) to guess the name.

SECOND ROUND - SAY THE WORD : The second round proceeds in the same manner except that the clue-giver is now limited to only one word.

THIRD ROUND - SAY NO MORE ! : Hand motions, gestures, and pantomiming

* Extensions available and to come for guessing shows and movies names, catch phrase and a more lot.
* Play the game with your friends or your family. Get everyone on board !
* Pantomime and gesture
* Guess who I am, guess who they are...

How to download Attack Your Friends, Risk game APK at apktoVi.com

*** The best mobile Risk multiplayer game: Board Games Chronicles***
*** One of best Strategy Multiplayer Games: Table Top Gaming***

A great turn based risk game of world domination to play with Your friends and other players without being online at the same time.

It's a classical tactical Risk board game where the objective is to attack & conquer every country on the map. The board game uses push messages to send turns and allows You to play Your battles at your own pace. (asynchronous game play)

“Attack Your Friends is a strategy, risk, conquest, and world domination game that offers easy and straightforward strategy game play for the casual player. Great strategic, tactical and diplomatic challenge for the more advanced risk player”

Key Features:

* Multiplayer strategy RIsk Strategy board game. (2-3 players)
* Play with friends and random opponents at your own pace.
* Turn based game play. (asynchronous game play)
* Collect Troop & Defense Cards to increase troops and gain an edge.
* Play as Tropical, Dessert & Arctic climate.
* Game Statistics keep track of your results versus the other players.
* Leader board with top scores.
* Chat and form alliances with your opponents.
* Access your games anywhere with your mobile devices on both Android & iOS

How to install Pipe Reversal APK at apktoVi.com

Welcome to Pipe Reversal, an easy and exciting puzzle game.
It is never-ending struggle for the gas monopoly.

Rules:
Each player starts from different corners of the board. Touch valve of your color to rotate it clockwise. All connected pipes will be captured. When all opponent valves and pipes captured – you won!

Features:
- Easy to learn but need strategy to win.
- Share your achievements with friends on Google+
- Multiple board sizes.
- Multiple opponents’ skills.
- Play against Android or your friend.

Enjoy the game!

How to download 90 numbers APK at apktoVi.com

A simple and addictive game. Find all the numbers in the table.
Test your observation skill:
3 stars - you have excellent observation skill
2 stars - very good observation
1 star - satisfactory observation

How to download Picture Puzzle: Forest APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice puzzle which contains a lot of beautiful forest images.

You can play this game in many difficulties mode to test your brain abilities in many levels.

Have a nice time.

How to install Lakes Tile Puzzle APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice puzzle which contains a lot of beautiful lake images.

You can play this game in many difficulties mode to test your brain abilities in many levels.

Have a nice time.

How to download Mountains Tile Puzzle APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice puzzle which contains a lot of beautiful mountains images.

You can play this game in many difficulties mode to test your brain abilities in many levels.

Have a nice time.

How to install Picture Puzzle: Dessert APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice "puzzle" which contains a lot of beautiful "dessert" images.

You can play this "game" in many difficulties mode to test your "brain" abilities in many levels.

Have a nice time.

How to install Picture Puzzle: Flowers APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice puzzle which contains a lot of beautiful flowers images.

You can play this game in many difficulties mode to test your brain abilities in many levels.

Have a nice time.

How to install Sea Tile Puzzle APK at apktoVi.com

Spare your free time by playing a very nice puzzle which contains a lot of beautiful sea images.

You can play this game in many difficulties mode to test your brain abilities in many levels.

Have a nice time.

How to install Toys Cubes Blast: Collapse Logic Puzzles Block Pop APK at apktoVi.com

Welcome to collapse world and help Emma collect her lost toys.
Simple rules: find and tap on at least two cubes of the same color to clear the level, or more cubes will create a power clearly. Challenge is smart resolving these blocks with your best skill because your moves are limited and you can stuck at level anytime. It also match 3 games kind in anyway.

Collapse the cubes game will create amazing adventure. Using boosters if you meet some hard level, we have some boosters to help you

TNT bomb: explode around cubes
Jelly Pop: explode same color cubes to make big toddler toys and rescue your birds.
Spinner Move: add 5 moves will get chance completed remain target on pop games.
Gummy Shovel: splash one cube to create pop blast.
Collapse Blast: crush vertical and horizon pop bricks and rush cookie.
Cube Blast: crunch blocks same color

This collapse toy story games is the best time killer, time waster game for adult and kids.

The main feature in Toy Collapse:
Brilliant, colorful screen, wonderful sound effect, challenging and funny gameplay with many collapses
900 ducky levels and will update each 2 weeks.
Collapse levels to get cube gifts and candies.
Stunning graphic and beautiful effects.
Crush 4 bricks to create rocket and 5 cubes to create TNT bomb
Many free toys attached with your childhood memory: toy box, pet toys, Rubik, balloon, stitch, and more.
You can find useful toys for kids and toddler toys, dinosaur toys, also wooden toys
Minigames: Spinner game, spin wheel
Amazing block puzzle game will improve your resolve ability.
Some target like pet rescue which make you crazy.

Excellent and addicting match 3 breaker blast game! Don't waiting for collapse puzzle to download logic puzzles games which are the best choice for all people to enjoy training brain puzzles.

How to install Parks Puzzle APK at apktoVi.com

Do you like sudoku, chess or other games that can challenge your brain? You'll certainly love Parks, then! It is a logic game based on planting trees in parks. Help the staff of the park and plant a given number of trees in each column, line, and color area of the board. Try to achieve this as quickly as possible.
Don't let the easy rules mislead you - while simple boards are fairly easy to fill, big ones pose a challenge that can rack your brain!
The game includes 190 boards on 7 difficulty levels, from easy to very difficult, and a range of different game board sizes. A non-regular bonus level is also available.

How to download Epic Jigsaw Puzzles: Daily Puzzle Maker, Jigsaw HD APK at apktoVi.com

Epic jigsaw puzzles is a premium quality, free to play jigsaw puzzles game. To ensure a premium experience we have made it completely Advertisement Free. So, no annoying pop ups and advertisements covering your game-play screen or hindering your experience while you sit back, relax and solve the jigsaw puzzle.

Epic Jigsaw Puzzles offers 5 difficulty levels to ensure that the game is fun for beginners as well as pros!

Imagine being able to get immersed in beautiful, HD images ranging from tropics to serene locations to exploring cities around the world for hours and hours without hindering your experience. Well, you don’t have to imagine that anymore because Epic Jigsaw Puzzles is here to provide you with that. So, download now and enjoy this premium experience of solving high definition jigsaw puzzles!

Features:
- A new FREE puzzle everyday!
- Over 2000, beautiful, high definition jigsaw puzzles!
- Constantly updated with new high quality, HD puzzle packs.
- Large collection of puzzles with animals, nature landscapes, architecture and cities around the world.
- Play premium content for free as well.
- Five difficulty levels (up to 550 pieces).
- Optional rotate pieces and timer mode for added thrill and greater challenge.
- Intuitive Game-play and User Interface.
- In progress puzzles are saved automatically, so that you can play several puzzles at the same time.
- Save every puzzle picture you've ever solved and use it as per your liking.
- Share the beautiful images after solving the puzzles with friends on Facebook!

How to download Tumble 2048 Infinity APK at apktoVi.com

❤ Game of Entertainment and improvement intelligent!
Tumble 2048 Infinity is the challenge endless puzzle number game.

-----------------------
★★★★★ Interesting and Challenge ---> You just need try to make the highest value cell 2048, 4096, 8192,... with your best ability and avoid making full a lot of cells at the same time.

★★★★ Amazing ---> Test your logical skills, puzzle and compete with your friends. The only limit is Infinity! Can you reach the 524K value cell? Enjoy and win 2048 infinity!

-----------------------
HOW TO PLAY

* Swipe top, bottom, left and right to move and match numbers to these directions.
If two numbers with the same value touch together, they will match into one number with the double value. And you will get score.
* Don't tap badly making no space to move and merge numbers. Game over!
* Playing 2048 infinity is very easy but it is a challenge.

--------------------------
FEATURES

* Game center integration.
* Smooth animation.
* Auto save game (so that you can continue whenever you want).
* Undo button.
* Endless number.
* Fast playing effects.
* Tumble animation.

2048 infinity is free and addictive game! Start new game, release stress.

How to download bit bit blocks APK at apktoVi.com

bit bit blocks is a cute and action-packed competitive puzzle game. Play with your friends on a single screen, or challenge yourself in single player mode. Head-to-head puzzle play anytime, anywhere.

~ Winner of the 2016 Google Play Indie Games Festival ~

"Digging this one a lot. Great color-blind support for my broken eyes, too!" - Russ Frushtick (Product Hunt)

"Rock sold controls. Clean, cute and simple art design." - Nardio

— Features —
• Both 2-player and 1-player gameplay on a single device
• Scales to fit both phones and tablets
• Thrilling competitive puzzling
• Single player matches against a computer opponent - challenge yourself to higher difficulties!
• Two rulesets for unique styles of play
• Endless "survival" mode for high-score chasers
• Lots of color sets to choose from, and more to unlock!
• Colorblind friendly - pick the colors that are right for you!
• Night colors for reduced brightness
• Leaderboards and achievements
• Blocks that make cute faces like [ º u º ] [ = ω = ] [ ‵ w ′ ] [⁎◕ v ◕⁎]

How to install Block Puzzle Legend Mania 3 APK at apktoVi.com

Block Puzzle Legend Mania 3

This is simple Legend Mania game ever, you just pull the cubes on the bottom and put it in to the table!
Easy to play and pleasurable game for all age.
Simply Drag the blocks, and fill up all grids.
From now on, let's enjoy a simple and addictive puzzle game!
Once you start, you'll be hooked.
Enjoy tetriz block blitz with block party game.
You can play games for FREE!

HOW TO PLAY Block Puzzle Legend Mania 3
• Drag the block cubes to move them up.
• Try to fit them all in the row or column. Then the block will be clear and you get the point. Game will be over if there are no room for any the shapes below the grid.
• Blocks can't be rotated.
• Don't worry! No time limits! No rush Mania game!

FEATURES
• Simple rules and Easy to control.
• Various Blocks and very corlorful graphic.
• Smooth and delicate animation and very cool effect design!
• Funny sound effects.
• Hours of fun, exciting play and never rush!
• Support leaderboard with google play service.

Update Valentine effect, morre effect more fun!
Enjoy! Thank you so much!

Now, try it and Iam sure you will like this Block Puzzle Legend Mania 3 game.

How to install Block Puzzle : Classic Wood APK at apktoVi.com

[How To Play]
Brick Puzzle Wood is the classic fitting blocks game.
Drag and Drop blocks to fit the board (10x10), when one or more lines is completed, it is removed, and more space is available in the play area. Game over when there is not enough space for blocks to fit

[Features]
* Endless Time
* Various blocks and wood nice graphics design
* Blocks can't be rotated
* Simple and attractive
* All Free
* No WIFI ? No problem!
* It' ll take you back to the childhood

Tips:
- The more rows are eliminated, the higher the score is.
I believe you will love it and now download!

FB: https://www.facebook.com/pixelclassic
Web: http://capsulemobi.games
Mail: [email protected]

How to install Block Puzzle - Free Game APK at apktoVi.com

Block Puzzle - Free game is greatest and smoothest block puzzle game. Block Puzzle game is a really amazing game that recalls old memories.
Shapes called blocks fall, one at a time, from the top of the playing board to the bottom, four squares arranged into seven different patterns. Block Puzzle - Free game is an unlimited version that you can score as much you can. Block Puzzle game have thirty levels of speed that gives you some extra flavor into playing at different level.

How to play the Block Puzzle games?

- Free fall blocks moving into the bottom floor at the different shape.
- Try to fit blocks all in the row. Then the block will be clear and you get the point. Block puzzle Game will be over if there are no room for any of the blocks at top.
- Blocks can be rotated at different shapes.Key feature action of Block puzzle:-

* Left arrow move blocks at the left side on the board.
* Down arrow move blocks at the bottom at a faster speed on board.
* Down arrow with line move blocks at bottom of the board.
* Right arrow move blocks at right side on board
* Anti clock arrow moves blocks anti-clockwise.
* Clock arrow moves blocks clockwise.

Leader -board powered by Google help you track your score and you can challenge your friends. You'll be rewarded once you have achieved certain amount of point. You can see your achievements by clicking on Achievements button.


So enjoy the best block puzzle game and become a master of block puzzle game.

How to download Sudoku Free APK at apktoVi.com

Sudoku is a free logic number placement puzzle game. The object of the Sudoku game is to fill a 9×9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the grid contains all of the digits from 1 to 9. Some numbers in a Sudoku grid are already given.
The Sudoku puzzle setter provides a partially completed grid which has a unique solution.

Sudoku game features:
✓ 3 different game levels (game difficulties)
✓ unlimited games for each game level
✓ free game
✓ game hints
✓ cell review
✓ game pause
✓ tiny APK size
✓ ofline mode (no WiFi, no problem)
✓ game timer

Sudoku is the best way to learn and improve your memory skills and concentration.

Sudoku (also known as number place) is the best way to learn and improve your memory skills and concentration.

How to download Puzzle IO Binairo Sudoku APK at apktoVi.com

Discover a new kind of binary Sudoku with modern graphics, animations, and ease of use!

Millions of top class binary free logic puzzles with selectable levels of difficulty! :) A binairo Sudoku like no other! A fresh take a binairo logic griddlers puzzle game, all free!
________________________________
To play Puzzle IO, fill each 10 by 10 grid with 0 and 1. Each row and each column must contain the same number of 0 and 1. Three 0 or three 1 in a row isn't allowed ! Will you figure out the solution quickly enough and beat the best scores ?

Puzzle IO also features top notch sudoku and binairo features :

=> A smart point system ! Each complete and valid row gives you 11 points and you get to multiply that by 20 or more ! But be careful, the multiplier will decrease over time!

=> Six levels of difficulty which will test your wits in more than one way!
________________________________
You gain access to medium, hard, expert and nightmare binairo levels by defeating the previous difficulty level.
________________________________
Fight your friends to become the best logic binairo puzzle game player and reach the highest score at the smartest logic puzzle game!

We'll go back to beating the best binary sudoku logic puzzle game on the market now, see you in there!

How to download Sudoku An-doku Free APK at apktoVi.com

The most popular Sudoku game in Google Play has been polished to perfection.
Free Sudoku is an extension of the great Andoku, offering the same cool features and game variations:
• Standard Sudoku
• X-Sudoku
• Hyper-Sudoku
• Percent-Sudoku
• Color-Sudoku
• Squiggly Sudoku
The Free Sudoku extension includes 10000 new puzzles, App to SD, and a new Sudoku Strategy Tutorial, which will help you learn how to solve from the easiest puzzles for beginners to the Fiendish puzzles for advanced users.
Finally, the Interface has also been enhanced, solving a popular demand... now you can enter pencil marks with just one digit with blackmoor. Something many advanced users requested in previous versions of this awesome game.
This game is completely free with dulp theme, and will eventually be supported by unobtrusive adds.
Hope you like it, please rate us if you do!

How to download 1000 Sudoku Pro APK at apktoVi.com

Sudoku is a number placing puzzle based on a 9x9 grid with several given numbers. The object is to place the numbers 1 to 9 in the empty squares so that each row, each column and each 3x3 box contains the same number only once.
There are other variations of 8x8 and 6x6.
Sudoku puzzles come in endless number combinations and range from very easy to extremely difficult taking anything from five minutes to several hours to solve. Sudoku puzzles also come in many variants, each variant looking differently and each variant offering a unique twist of brain challenging logic.

The rules r Simple but in reality it is highly challenging. After much thought n consideration, u will feel an awesome sense of achievement and this will spur u on to compete in more challenges!

How to download Easy Sudoku APK at apktoVi.com

"Easy Sudoku" is a free puzzle game application that can play Sudoku (Number Place) with many helping functions.
From a Beginner to hard, Sudoku pack of 100 *10 pack = 1,000 questions is prepared.
Furthermore, random generated questions from a beginner to hard are prepared, so you can always challenge a question of new Sudoku puzzle.

■ Sudoku screen operation method

When nothing selected, if you tap a cell at the upper screen, then the cell will be selected.
If you tap a number button at the lower screen, then it will be selected.
If you tap the same cell or number button, then selection will be canceled.

When a cell is selected, it's house cells are highlighted.
When a number button is selected, cells which has the same number are highlighted.

If you tap a cell more than one second, candidates are calculated automatically.

■ Others

Web Site:
http://vivi.dyndns.org/games/Sudoku/

Sudoku Solving Techniques:
http://vivi.dyndns.org/games/Sudoku/technique.html

How to download Candy 2019 Smash Bomb - Amazing Match 3 Puzzle APK at apktoVi.com

Match Candy lines of 3 to solve 500+ challenging levels in this delicious puzzle adventure. Come set sail in an all new puzzle adventure to Candy 2018 Smash Bomb - Amazing Match 3 Puzzle. Made with a candy twist, this match-3 game serves up just the right amount of fun and challenge in every level.

Candy 2018, best classic match 3 candy puzzle game, amazing candy free! Candy 2018 is an addictive, excited and amazing Candy fever classic match 3 with many color fun candy. Let' try unlock all our levels and become winner. Exploring the mysterious fun world of NEW game Candy 2018, simply slide the rows or columns to match groups of 3 or more same candies to blast, use unique props and power-ups for the preparation of difficult levels. Come and enjoy tasty candies in Candy world with us!

【Features of Candy 2018 Smash Bomb - Amazing Match 3 Puzzle】

How to install Candy Combos Blast - King of Match 3 Puzzle Game APK at apktoVi.com

Candy Combos Blast - King of Match 3 Puzzle Game!

Candy Combos Blast is a classic three match game. Starts out simple, but things get more and more interesting and challenging. Also it's a free game.
Match and collect candy in this amazingly delicious puzzle adventure guaranteed to satisfy your sweet tooth! Match three candies to collect candy bears, and sweeten the value of neighboring candy gems. Easy to learn but challenging to lever up! Special candies by themselves are essential as you probably already know, but truly magical things happen when you make combos by matching them together.

FEATURES
- 555 LEVELS of crush fun!
- Stunning graphics and special effects!
- Incredible power-ups and boosters!
- Magic effects of some boosters
- Lollipop: sweet lollipop can help you smash the candy you want to crush.
- Special rewards gems when watch a short videos!
- Leaderboards to watch your friends and competitors!
- Free to play with free updates including new levels, obstacles, candies, and more every week!
- WIFI free

BOOSTERS
- Extra candy splash: Give +5 extra moves
- candy fever: Give +30 extra seconds
- candy bomb: Destroying 1 item on game field
- candy drop: get a yummy jelly, multicolor bomb on the playing field at the start of the game
- candy tasty: crush & jam all yummy cakes have same color
- candy blast mania: crush & jam all yummy cakes on the puzzle row
- candy legend: crush & jam all yummy cakes both row & line

CANDY COMBOS
- Striped candy: This combo will result in the candies clearing things out in one direction
- Wrapped candy: This combo creates a bigger explosion than a single wrapped candy
- color bomb: This combo is very special and can turn the tide in any level at any time. When you match two color bombs together it creates a rolling wave that damages obstructions, activates special candies, and in some cases will clear the board.
- Coloring candy: When you match two coloring candies together they paint all the candy pieces on the board the same color which creates a huge cascade of new special candies

Colour Bomb is formed by matching five candies of the same colour in a row or column. When swapped with a candy, all of that color on the board will be detonated, and following an update they give lots of points when used. If it is destroyed it will pick a candy colour with most candies on the board.
Less moves you pass a level, higher score you'll get. Can you score high enough to earn 3 stars on every level? Special candies can be combined together to produce special amplified effects. So take full use of the special candy story. They will help you pass the diffict levels easier. Let's pop in the game Candy frenzy!

(^-^) Come and enjoy the addictive candy match 3 gaming experience you could ever have.

How to install Candy Duels - Match-3 battles with friends APK at apktoVi.com

Challenge your friends in battles in the ultimate multiplayer match-3 game, Candy Duels! Match the candies and remove jellies faster than your opponent to prevail.


A variety of obstacles and surprises await you as you conquer your way towards the top. Master the game by finding the longest chains of candies and create special combos such as Color Bombs or Wrapped Bombs that will boost your score and bring you closer to victory. Super-sweet power-ups, activated with diamonds, will turn you into a candy-king and make it easier for you to dominate this addictive game!


Make consequent matches quickly to freeze the opponent’s candies with blocks of ice! Take advantage of these frozen blows to be ahead before the ice melts!


Ready for crazy challenges? Take part in amazing tournaments and claim prizes and glory! Collect stars, elevate and a place in our Hall of Fame will have your name on it!


Picking up candies makes you happy? Then it’s time for you to enter Candy Duels world!

How to install Candy Cookies: Sweet Jam Smash APK at apktoVi.com

Yummy! So delicious! Candy Cookies: Sweet Smash is new & hot match 3 game on the boosted board! Play Now! Free!

STORY BACKGROUND:
Accidentally you run into an amazing secret garden made of tasty cake, jam, jelly and ice cream. Roaming in this secret garden, you found a big mansion where many animal friends are trapped: Gummy Bear, Sugar Panda, Noisy Mouse, Hopping Rabbit. You must rescue them! But how? No way if you cannot even pass these match-3 puzzles. Hop in the bakery, blast the ice blocks, donuts, pudding that is in your way! Push your way through hundreds of sweet match-3 challenges by concocting scrumptious candy combos!

HOW TO PLAY:
Candy Cookies: Sweet Smash is very easy and intuitive to play
* Swap and match 3 candies & cookies with same color in a line.
* Bombs are of colors and can be matched with normal candies. Super bomb can be matched with candies with any color.
* 4 candies & cookies in a line creates a line bomb which can eliminate a whole line.
* 4 candies & cookies in a rectangle shape creates a bee, which will destroy an obstacle.
* 5 candies & cookies in a line creates a super bomb. Swap it with any candy of a color and it will eliminate all candies of that color on the table.
* Candies in T shape creates a windmill bomb, which will eliminate all candies nearby.


FEATURES:
* More than 150 levels for you to play. Some of them may be very challenging. Take it easy, don’t feel frustrated if you cannot pass them in a few tries.
* Deliciously sweet supply of power-ups and combos. More than 10 combos! Concocting colorful bombs to sweep and crunch.
* Fun modes of playing! Pet rescue, gummy bear frozen in ice, hopping rabbit going upward, donuts, chocolates, etc.
* Splendid graphics and melodious music, beautifully crafted UI design, intuitive operation.
* Watch videos to get free diamonds. Diamonds could be used to buy lollipop and ice cream props, which can boost your game speed greatly.
* Explore the juicy and soda like dream world with candies & cakes.
* Connect to Facebook and watch your friends and competitors’ progress.
* Share pictures via Facebook and invite your friends to join this dreamy adventure!
* Give before you take! Send hearts to your friends and receive from them later!

How to download Lucky Roulette APK at apktoVi.com

- Welcome to the BEST Lucky Roulette app for free Spin tables! Download it free.

- Free Roulette games for ENTERTAINMENT ONLY! Real style roulette, get the REAL
Vegas feeling!The best Graphics and Design of any roulette game, and amazing background effects will bring you with real Vegas thrills, let you enjoy the fun of playing the real roulette's games.At the same time of spinning Roulette Wheel, you can open the chest and get beautiful, exquisite winner screen. More than 7 collectibles to collect!

- Roack-Paper-Scissors
- Slime Challenge
- Truth And Dare
- What Do We Eat
- Roll the Die
- Yes/No (Right And Wrong)

Each collectible is well designed by us, each collectible has a mysterious story in it.Want to know all story? Want to take a good look at these mysterious items? Hurry to download Lucy Roulette !TOP FEATURES:

- Free roulette casino !

- More than 7 collectibles to collect !

- Spin roulette anytime anywhere! OFFLINE, NO INTERNET REQUIRED!

- 6 different types of screen

- Real vegas odds

- Incredible and realistic casino roulette experience!


Go! Go! Go! Experience the real gamble on your phone!Yes, you can play the BEST roulette games free offline, without wifi, without Internet.

For social roulettes casino online live to play with friends, please download Best Games from team.This game is intended for an adult audience and does not offer real money gambling or an opportunity to win roulettes casino real money or prizes.

Practice or success at social gaming does not imply future success at real money gambling.Feel lucky today?


Enjoy Lucky Roulette !!

Try your Lucky Roulette tactics without risking your money and become a Professional Roulette Player.Prepare for Game!

Spin the luxury wheel in Roulette Pro and win huge prizes. Push your luck and become a millionaire! Come every day and spin the lucky wheel for a free prize!

How to download Las Vegas Keno Numbers Free APK at apktoVi.com

Authentic Las Vegas Style Keno. Playing Autoplay Lucky Numbers Keno is easy. Simply, place your bet, choose between 2 and 10 numbers then press the Start or AutoSpin Button. How much you win will depend on how many of the numbers you selected match the 20 randomly drawn numbers.


Hit 10 out of 10 numbers and win 1,000,000 credits!!! Hit 9 out of 9 numbers and win 500,000 credits!!

* The games are intended for an adult audience.
* The games do not offer "real money gambling" or an opportunity to win real money or prizes.
* Practice or success at social casino gaming does not imply future success at "real money gambling."


Experience the excitement of playing Las Vegas keno right in the palm of your hand. Many different keno themes provide hours of entertainment when you can’t get to your favorite casino. Play your favorite keno game on your iPhone, iPad or iTouch in high quality HD. Realistic sounds and casino environments make you feel like you are in exciting Las Vegas. Use the popular Quick Pick feature to have the game automatically select the numbers for you.


Game Features:

* 5 Unique Themes
* Autoplay Option For Fast Effortless Action
* Spin the Free Gift Wheel Daily and Win Up To 1,000 Free Credits
* Quick Pick - Have the Game Pick the Lucky Numbers For You!
* Challenge Friends and Family From Around the World
* Picks Are Saved Between Games
* Authentic Las Vegas Keno
* Hot and Cold Numbers Display To Pick Just the Right Numbers For Your Next Big Hit!
* Bet Sizes From .01 to $1 Million
Game Themes:

* Lucky Numbers
* Egypt Player Keno
* Lucky Mania Keno
* Casino Keno
* Las Vegas Keno


To activate Autoplay, simply go to the Game Options Menu by clicking the appropriate button on the main menu. Then click the “Auto Play” box and exit the menu. When you play again you will notice that the “Start” button has been replaced by the “Autoplay” button. Clicking this button will automatically run the next five game one after the other without any further input. To run another five games, click the button again. To disable Autoplay, return to the Game Options Menu and uncheck the “Auto Play” box.

How to install Bingo Game:2 Player Game APK at apktoVi.com

Wanna dive into the childhood memories when used to play Bingo with your friends on pencil paper? Now play the same in your android device with your friend via bluetooth.You can host game and your friend can join it and play the game simultaneously via bluetooth. Cool UI and cool music during the game play. Download and Enjoy with your friends.

How to download Bingo Mania - FREE Bingo Game APK at apktoVi.com

Bingo Mania is a 100% FREE BINGO GAME and gives you endless fun with nothing to buy EVER!

It's really simple to play. Just tap on the number called on each bingo card.
You can even select multiple cards to play on a round. Multiple cards increase the chance to get more BINGOs! Even better is the FREE DAUB items that will help you to win bingos. Free daub items are free and you can get some more for free every day.

Are you ready to shout "Bingo!"? Play now and win bingos - Bingo Mania : Totally FREE BINGO game - the very bingo game for mobile!

How to download Triple Slots APK at apktoVi.com

Welcome to Triple Slots - the classical slot machine!

Triple Slots is a mobile version of the classical 3-reel, 1-payline slot machine - perfect for the novices and the experts of Vegas-style slot machines!

Begin with 300 credits and use the on-screen controls to place your bet. Then, just press ‘Spin’ to spin the reels! See what you can win and climb the leaderboard with your total wins. Triple Slots is fun, addictive and free-to-play!

Are you feeling lucky today? Play now and win big - Triple Slots - the addictive slot machine game for mobile!

How to install Free Slots Casino Royale - New Slot Machines 2018 APK at apktoVi.com

Free Slots Casino Royale - New Slot Machines 2018 is a HOT slots game, with lots of huge and mega wins. Get ready to become the next slots trillionaire!

How to install Drinking Game APK at apktoVi.com

You have met your friends but the atmosphere is kind of stiff and you don't have much to talk about? Not a problem! Just run the Drinking Game and start the madness that will be a total firecracker on every party. Face the challenge and see who is the best.

The game features:
- entertainment for an unlimited number of people,
- set your own picture as an avatar/pawn in the game,
- throwing a 3-D dice
- three boards to choose from
- two different game modes

* I cannot guarantee you will make it to the finish line.

Download, play and rate the game. I do plan to develop the game and I am opened to any suggestions regarding improvements.

How to download Three Card Brag APK at apktoVi.com

Three Card Brag is a classic casino poker game, also known as "Three Card Pokers" or "Teen Patti".

In this game, you can play Three Card Brag on your phone, learning how to play and how to WIN!

GAME RULES:

The cards in each suit rank in the usual order from high to low: A-K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3-2. The hand rankings, from best to worst, are: three of a kind ("prial"), running flush, run, flush, pair, high card.

Each player has the option of betting or folding. If there was a previous bet, the player must contribute at least that much more to the pot.

This betting continues until there are only two players left, at which point either player may double the previous bet to "see" his opponent. At this point, the two hands are revealed, and the player with the better hand takes the entire pot. If there is a tie, the player who is seeing loses.

How to download Matching Game APK at apktoVi.com

Matching game is solving puzzle game also known as concentration game or pairs and is a great way to improve your concentration, memory and mnemonic skills.

At the beginning all cards are laid in a 6 x 6 grid with face down and player take turns flipping pairs of cards over. If the two cards match, they stay opened. The object of the game is to turn over all pairs of matching cards in the fewest number of turns and shortest time. The fewest number of turns get you higher score!

Our matching game offers:
✓ score history board
✓ game statistics
✓ sound effects
✓ turns count
✓ game timer

How to install Shelter Free APK at apktoVi.com

Shelter Free is an exciting new zombie card-dueling game.

Playing like a hybrid of a collectible card game and the castle defense genre, Shelter Free will provide you with hours of challenging play.

Defend yourself from the zombie onslaught as you fight to be reunited with the woman you love. You define your strategy, but be warned...

...You'll need to adapt to survive.

Features:

- Deep but accessible gameplay. Easy to learn. Hard to master.
- More than 100 game cards.
- Integrated deck builder for deeply customizable play.
- Graphic novel & comic inspired hand drawn artwork.
- Compelling story and characters.
- 5 Campaign levels including a free roaming level.

Details:

The inspiration for Shelter comes from the desire to combine the complex, rich gaming mechanics of collectible card dueling games with the simple accessible gameplay of the castle defense genre.

Shelter is an asymmetric single-player card game where you build a deck of dueling cards and take them into battle against a zombie deck that "plays itself". The zombie deck is not controlled by a hideously complex AI, but plays based on a simple set of rules with dice rolls to add the element of chance. You must fight off the waves of zombies before they smash your shelter's barricades and start munching on your brains.

You choose your survival strategy when you build your deck. Do you pack as many guns into your deck as you can? Do you use traps and reinforce your defenses? Do you stun stronger zombies and pick off the weak ones? You have the freedom to play as you want.

As you win duels, you will be rewarded with new cards to work into your deck and streamline your play style. You will also meet allies throughout the campaign who you take into battle with you. Each ally brings 5 themed cards to the table that allow you to experience different styles of play.

Free Version:

Shelter Free is the ad-supported version of the game Shelter SCG. All features are included in Shelter Free, and the ads can be disabled through an IAP accessible via the duel loading screen or the game settings.e ad-supported version of the game Shelter SCG. All features are included in Shelter Free, and the ads can be disabled through an IAP accessible via the duel loading screen or the game settings.

How to download Jungle magic APK at apktoVi.com

Welcome to the jungle. Can you solve our puzzle?

How to play:
Your objective is to take every single piece from the screen. Click on groups of identical color to make them disappear. If you're stuck you can hide a single piece by using a coin! When playing, you get more points for larger groups. The rainbow piece is magical because it matches any other color. You have solved the puzzle when the board is empty or there are no more moves.

Daily bonus:
You will receive 3 coins every single day of the week(first time when you open the game during that day). Use them wisely and log in daily to receive more!

Download now and you will love this game! It's easy and fun to play but challenging to master!

app features:
- no time limit: you can play it anytime and anywhere!
- you don't have WiFi? No problem! You can use offline anytime!
- playing is similar to game type: match 3; but you can tap groups of 2
- app has a score list so you can compare with friends
- there are 4 skill levels: beginner, advanced, expert, veteran
- optimized for memory
- relaxing atmosphere and fun
- colorful graphics: red, green, blue and yellow colored pieces
- you can share your score to friends on facebook
- simple but addictive